Netzl Carnuntum Cuvee

Netzl Carnuntum Cuvee

$27.50Price

Austria

Dark fruits - black cherry, blueberry - soft tannins and soft velvety finish.